Inkomstenbelasting

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OVER HET JAAR 2023

In het voorjaar is het weer tijd om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen. U hebt tot 1 mei 2024 de tijd om desbetreffende aangifte te doen, tenzij u uitstel voor indiening van de aangifte hebt aangevraagd en verkregen. U hebt dan tot 1 september 2024 de tijd om de aangifte in te dienen.
U heeft tot 1 mei 2024 de tijd, maar als u belasting terug krijgt en u vóór 1 april 2024 aangifte doet, krijgt u vóór 1 juli 2024 gegarandeerd bericht van de Belastingdienst.

Bestaat uw aangifte voornamelijk uit inkomsten uit arbeid (loon) en aftrek hypotheekrente dan is het wellicht zinvol om uw aangifte inkomstenbelasting eens door HT Advies Daarle te laten invullen, want wellicht worden niet alle aftrekposten voldoende benut.

Interesse? Neem dan contact met ons op (zie pagina “Contact”). Wij helpen u graag bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

WAAR LET DE BELASTINGDIENST OP BIJ DE AANGIFTE 2023?

In het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst staat onder meer dat de eigen woning en resultaat uit overige werkzaamheden de komende jaren aandachtspunt zijn bij het controleren van de aangiften. 

CONTROLEER VOORAF INGEVULDE AANGIFTE

U kunt de vooraf ingevulde aangifte downloaden van www.belastingdienst.nl. Maakt u van deze service gebruik, controleer de gegevens dan goed. Wat vooraf is ingevuld hoeft namelijk niet juist te zijn (zelfs als het gaat om gegevens van de fiscus zelf, zoals het bedrag van de voorlopige aanslag).
Let u er wel op dat slechts een beperkt aantal gegevens vooraf wordt ingevuld. U zult de aangifte dus ook moeten aanvullen met de ontbrekende gegevens.

Door de vooraf ingevulde aangifte is het invullen van de jaarlijkse aangifte soms een fluitje van een cent. Maar pas op dat u niet te snel denkt dat deze geen verdere aanvulling behoeft. Veel mensen laten geld liggen door aftrekposten niet te benutten en niet een beroep te doen op alle heffingskortingen. Of door niet te schuiven met hun aftrekposten en vermogen: door aftrekposten en vermogen op de juiste wijze te verdelen kunnen fiscaal partners mogelijk honderden euro’s belastingvoordeel behalen. Aftrek vindt dan plaats tegen een zo hoog mogelijk tarief en heffingskortingen en eventueel de aanslaggrens worden zo optimaal mogelijk benut.

CHECK WOZ-WAARDE

Voor uw aangifte over 2023 moet u de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2022 nemen. Deze waardebepaling heeft u overigens in 2023 van uw gemeente ontvangen. De beschikking die u in februari of maart hebt ontvangen of nog zult ontvangen met peildatum 1 januari 2023, moet u dus pas gebruiken voor uw aangifte over 2024.

65 PLUSSER? DOE AANGIFTE!

Sommige 65-plussers laten geld liggen door geen aangifte te doen. Wist u bijvoorbeeld dat ze vaak kunnen profiteren van de aftrek van specifieke zorgkosten (ziektekosten)? Maar dan moet er wel aangifte worden gedaan, en daar schort het dus nogal eens aan. Doe aangifte, zelfs als u geen belasting hoeft (bij) te betalen omdat uw inkomen vrijwel alleen bestaat uit AOW. De aftrek van specifieke zorgkosten kan in dat geval namelijk leiden tot een teruggaaf op basis van de Tegemoetkomingsregeling Specifieke Zorgkosten (TSZ-regeling). Aan de slag!

65 PLUSSER? OUDERENTOESLAG BOX 3 IS VERVALLEN PER 1 JANUARI 2016 

De zogenoemde “ouderentoeslag”, een extra heffingvrij bedrag bovenop de normale vrijstelling in box 3 – is met ingang van 1 januari 2016 vervallen. 

FISCAAL PARTNERSCHAP 

Met ingang van 2011 zijn de regels rond het fiscaal partnerschap ingrijpend gewijzigd. Tot 1 januari 2011 konden samenwoners per jaar de keuze maken om al dan niet fiscaal partner te zijn, op voorwaarde dat ze in het betreffende jaar méér dan zes maanden samenwoonden. Deze keuzemogelijkheid bestaat niet meer. Wie samenwoont is fiscaal partner op het moment dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

AFTREK KOSTEN LEVENSONDERHOUD KINDEREN IS VERVALLEN PER 1 JANUARI 2015

Bepaalde aftrekposten verminderen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar is vervallen per 1 januari 2015. Kan uw kind dat jonger is dan 21 jaar niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien? En onderhoudt u dat kind? Bijvoorbeeld omdat u kinderalimentatie betaalt, of omdat u de kleding en voeding voor uw kind betaalt? Tot en met 2014 kon u onder bepaalde voorwaarden voor deze uitgaven een vast bedrag in aftrek brengen. Vanaf 1 januari 2015 kan dat niet meer. 

AANPASSING BEGRIP EIGENWONINGSCHULD

Met ingang van 1 januari 2013 werd voor de “eigenwoningschuld” onder meer als eis gesteld dat de lening, contractueel en feitelijk, in maximaal 360 maanden (30 jaar) tenminste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig moet worden afgelost. Toetsingsmoment van de (rest)schuld is in beginsel 31 december van elk jaar.
Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden is er echter eerbiedigende werking. Dit betekent onder meer dat voor deze eigenwoningschulden geen aflossingsverplichting geldt.

Wie vóór 1 januari 2013 een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst heeft voor aankoop van een eigen woning, mag die aankoop in 2013 financieren met een hypotheek waar­voor nog de huidige fiscale regels gelden (dus geen verplichte annuïtaire aflossing). Voorwaarde is dat de eigenwoningschuld in 2013 ontstaat.
Het is toegestaan om in voormelde koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud en/of de wettelijke bedenktijd op te nemen.