Toeslagen

Inkomenstoets voor zorgtoeslag en huurtoeslag jaar 2021

Tot een bepaalde inkomensgrens heeft men recht op zorg- en huurtoeslag. 

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In deze wet komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen, waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. De wijziging in deze wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest.
Op de site van de Belastingdienst kan worden berekend of u voor het jaar 2021, dan wel voor het jaar 2020, in aanmerking komt voor huurtoeslag. voor de huidige huurtoeslagontvangers, waarvan het inkomen ongewijzigd blijft, verandert de wet niets. 
De maximale inkomensgrenzen gelden nog wel voor de afbakening van de doelgroep waarvoor corporaties, op grond van de Woningwet, passend woningen moeten toewijzen.

Het inkomen waarboven het recht op huurtoeslag in het jaar 2019 (!) verviel was voor alleenstaanden € 22.700,00 (voor AOW-ers
€ 22.675,00) en voor toeslagpartners € 30.825,00 (voor AOW-ers € 30.800,00). 

Naast de inkomenstoets is er daarnaast tevens een vermogenstoets van toepassing.

Vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget

Wie op 1 januari 2021 méér dan € 118.479,00 (jaar 2020: € 116.613,00) vermogen heeft en € 149.819,00 (jaar 2020: € 147.459,00) voor toeslagpartners, krijgt geen zorgtoeslag en kindgebonden budget meer. De overwaarde van de eigen woning of het bezit van een auto heeft geen invloed op de zogenoemde "vermogenstoets" voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Vermogentoets voor de huurtoeslag

U krijgt voor het jaar 2021 geen huurtoeslag meer als uw vermogen op 1 januari 2021 uitkomt boven € 31.340,00 (jaar 2020: € 30.846,00) en € 62.680,00 (jaar 2020: € 61.692,00) voor toeslagpartners.

 

 

WLZ

Met ingang van 1 januari 2013 geldt een vermogensinkomensbijtelling voor zowel de Wet Langdurige Zorg (WLZ), voorheen bekend als Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), als voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze bijtelling houdt in dat met ingang van 1 januari 2019 4% van het vermogen in box 3 (was voorheen: 8%), voor zover dat meer is dan het heffingsvrije vermogen, zal worden meegeteld bij het bijdrageplichtig inkomen. Het heffingsvrije vermogen is voor alleenstaanden met ingang van 1 januari 2021
€ 31.340,00 (jaar 2020: € 30.846,00). Voor partners geldt het dubbele. 

Kortgezegd betekent dit voor u dat u uw vermogen moet 'opeten'. Met een goed advies en/of estate-planning (zie hoofstuk Estate Planning) kunt u dit wellicht voorkomen. 

Het is de vraag of de (grote) onrust over de eigen bijdrage, mede door de media en door de georganiseerde informatiebijeenkomsten over dit onderwerp, altijd wel terecht is. De ongerustheid leidt soms tot onnodige en soms zelfs ronduit ongunstige beslissingen. Veel mensen denken bijvoorbeeld als eerste aan het overdragen van de woning aan de kinderen. Aan een overdracht van de woning aan de kinderen zitten echter veel fiscale haken en ogen, waardoor dat over het algemeen niet aantrekkelijk is. De eigen woning (hoofdverblijf, box 1) telt immers niet mee als vermogen voor de berekening van de eigen bijdrage WLZ, zolang slechts één van beide partners wordt opgenomen in een WLZ-instelling en de andere partner in de woning blijft wonen. Is er geen partner dan telt de eigen woning vaak de eerste vier tot vijf jaar niet mee.

 

Belastingen

VRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING WONINGKOPERS TOT 35 JAAR

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen vanaf 1 januari 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning (hoofdverblijf). Vrijstelling van overdrachtsbelasting bestaat alleen als deze niet eerder is toegepast. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Per 21 april 2021 geldt deze vrijstelling alleen als de woning niet meer waard is dan € 400.000,00. Zie verder onder "Overdrachtsbelasting".

TARIEVEN EN VRIJSTELLINGEN SCHENK- EN ERFBELASTING INGAANDE 1 JANUARI 2021

De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting voor het jaar 2021 zijn thans bekend. Zie onder "Schenk- en erfbelasting".

SCHENKINGSVRIJSTELLING VAN € 105.302,00 VOOR EIGEN WONING INGAANDE 1 JANUARI 2021

Ingaande 1 januari 2021 is er een schenkingsvrijstelling voor een eigen woning van € 105.302,00, welke over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden verspreid voor zover de schenkingen plaats vinden in de periode dat de verkrijger niet ouder dan 40 jaar is. 

WAAR LET DE BELASTINGDIENST OP BIJ DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020?

In het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst staat onder meer dat de eigen woning en resultaat uit overige werkzaamheden de komende jaren aandachtspunt zijn bij het controleren van de aangiften.

VRIJGESTELD VERMOGEN IN BOX 3 VOOR HET JAAR 2021 BEKEND

Uit het pakket Belastingplan 2020 blijkt dat het vrijgesteld vermogen in box 3 voor het jaar 2021 € 50.000,00 bedraagt. Fiscaal partners hebben recht op een vrijstelling van € 100.000,00. AOW'ers hebben al vanaf 1 januari 2016 dezelfde vrijstelling als niet-AOW'ers. Zij hebben geen recht meer op een extra hoge vrijstelling, omdat de ouderentoeslag met ingang van voormelde datum van 1 januari 2016 is vervallen.
De hoogte van de vrijstelling in box 3 is met ingang van 1 januari 2021 niet meer van belang bij de bepaling voor het recht op toeslagen en voor de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz), voorheen bekend als Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), alsmede voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze hebben met ingang van 1 januari 2021 elk een eigen toegestaan vermogen.
Het maximaal toegestaan vermogen in box 3 voor de huurtoeslag bedraagt € 31.340,00 (€ 62.680,00 voor fiscaal partners). Het maximaal toegestaan vermogen in box 3 voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget bedraagt € 118.479,00 (€ 149.819,00 voor fiscaal partners).

Kom in actie als u uw toeslagen wilt behouden als u net iets teveel vermogen heeft. Overweeg om uw vermogen te verlagen door grote uitgaven nog dit jaar te betalen, contant geld in huis te halen en zo gebruik te maken van de vrijstelling voor contant geld (€ 543,00 per persoon), uw hypotheek (deels) af te lossen, dan wel een schenking te doen. Toeslagen zijn immers inkomensafhankelijk en onderneem daarom alleen maar actie als het (echt) de moeite waard is.  

EXTRA MAAND VOOR INDIENEN BELASTINGAANGIFTE VANAF HET JAAR 2016

Iedereen die een uitnodiging van de Belastingdienst krijgt voor het indienen van de inkomstenbelastingaangifte over een kalenderjaar moet die aangifte in principe voor 1 mei van het daaropvolgende kalenderjaar bij de Belastingdienst indienen. Door deze extra-maand wil de Belastingdienst er onder meer voor zorgen dat nog meer mensen de voorafingevulde aangifte gebruiken. Het blijft overigens wel mogelijk om uitstel aan te vragen tot 1 september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Wie de garantie wil hebben dat hij zijn belastingteruggaaf voor 1 juli op zijn bankrekening heeft bijgeschreven, moet voor 1 april aangifte doen.

VERLAGING OVERDRACHTSBELASTING STRUCTUREEL

De inmiddels afgetreden staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft een beleidsbesluit gepubliceerd waarin staat dat het overdrachtsbelastingtarief voor woningen met ingang van 1 juli 2012 structureel wordt verlaagd naar twee procent (2%). Zie verder onder "Overdrachtsbelasting".

MANTELZORGCOMPLIMENT EN ERFBELASTING

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft in een brief van 20 juli 2013 aan de Tweede Kamer laten weten het voornemen te hebben het huidige mantelzorgcompliment met ingang van 1 januari 2015 niet langer te laten bestaan. Het compliment wordt dan een expliciete taak van gemeenten die mogen bepalen hoe zij de waardering voor mantelzorgers tot uiting willen brengen. Daarmee vervalt echter de toepassing van de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting voor mantelzorgende kinderen en ouders.

De partnervrijstelling voor de erfbelasting is van toepassing als er sprake is van een partner. In de praktijk neemt een kind vaak een deel van de zorg van de langstlevende ouder op zich. Bij het overlijden van de ene ouder, kunnen de andere ouder en het kind in beginsel niet elkaars partner zijn omdat zij elkaars bloedverwant in de rechte lijn zijn. Op grond van een regeling in de Successiewet 1956, kunnen de andere ouder en het kind thans toch als elkaars partner worden aangemerkt. Het kind moet dan in het jaar voorafgaand aan het overlijden van de ouder een Wmo-uitkering hebben genoten in verband met verleende zorg (mantelzorgcompliment). Als het kind kwalificeert als partner, kan hij de partnervrijstelling toepassen. Hetzelfde kan overigens gelden in de omgekeerde situatie, namelijk als de ouder de zorg voor het kind op zich heeft genomen en hiervoor een mantelzorgcompliment ontvangt.

 [ SITEMAP ]