Omzetbelasting

Als u, als ondernemer, een onroerende zaak verkoopt, is dit meestal vrijgesteld van btw. Bij de verkoop van een onroerende zaak kunt u, als ondernemer, ervoor kiezen hier toch btw over te rekenen. Dit heet 'optie voor belaste levering'.
Verkoopt u, als ondernemer, een onroerende zaak die langer dan twee jaar in gebruik is? Dan is dit in principe vrijgesteld van btw. Hebt u btw betaald bij de aankoop van het pand? Dan kan het voordelig zijn te kiezen voor belaste levering.

De levering is (onder meer) altijd belast met btw als:
- u, als ondernemer, een onroerende zaak verkoopt uiterlijk 2 jaar na de eerste ingebruikname;
- u, als ondernemer, een bouwterrein verkoopt.

Als u, als ondernemer, een onroerende zaak verkoopt, kan dit gevolgen hebben voor de btw die u hebt betaald bij de aankoop. Bij onroerende zaken bekijkt u namelijk in de negen jaar volgend op het jaar waarin u de onroerende zaak in gebruik hebt genomen, of u recht hebt op aftrek van deze btw. Verkoopt u een onroerende zaak binnen deze periode, dan hebt u misschien recht op een extra bedrag aan aftrekbare btw. Of u moet de afgetrokken btw terugbetalen.

OVERGANGSREGELING BTW-VERHOGING NIEUWBOUW

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief van 19% verhoogd naar 21%. In het desbetreffende wetsvoorstel is opgenomen dat het tijdstip waarop de dienst wordt verricht bepalend is voor het toepasselijke btw-tarief. Dit betekent dat een dienst die wordt verricht op of na 1 oktober 2012 volledig belast is met 21% btw. Dit geldt ook indien reeds vòòr 1 oktober 2012 facturen zijn uitgereikt waarop 19% btw in rekening is gebracht. Voor de oplevering van nieuwe gebouwen betekent dit dat het 19%-tarief slechts van toepassing is indien de oplevering vòòr 1 oktober 2012 plaats vindt. Een oplevering van een gebouw op of na 1 oktober 2012 zou alsdan betekenen dat over de volledige vergoeding 21% btw verschuldigd is.

Om te voorkomen dat kopers die voor 1 oktober 2012 een overeenkomst hebben gesloten en met betrekking tot de reeds vervallen termijnen alsnog geconfronteerd worden met 2% extra btw , is er een overgangsregeling getroffen. Op grond van deze overgangsregeling blijft het 19%-tarief van toepassing op de termijnen die vòòr 1 oktober 2012 vervallen zijn.
Deze overgangsregeling geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen. Van een verbouwing is slechts sprake als de werkzaamheden gericht zijn op een verandering van de inrichting, de aard, en/of de omvang van de zaak.
Voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden geldt de overgangsregeling niet, tenzij deze werkzaamheden onderdeel vormen van een overeenkomst voor verbouwingswerkzaamheden.

Er geldt een extra-tegemoetkoming voor woningen die ná 30 september 2012 worden geleverd ingevolge een contract dat vòòr 28 april 2012 is gesloten en waarbij de vergoeding vervalt in termijnen. In dat geval blijft het 19%-tarief ook gelden voor de termijnen die ná 30 september 2012 vervallen (mits deze niet later vervallen dan 1 oktober 2013). Deze tegemoetkoming geldt niet voor verbouwingen.[ SITEMAP ]