Overdrachtsbelasting

TARIEVEN OVERDRACHTSBELASTING INGAANDE 1 JANUARI 2021 (!)

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen éénmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning (hoofdverblijf), hierna te noemen: "startersvrijstelling". Dat maakt de aankoop van een eigen woning voor hen een stuk goedkoper. Per 1 april 2021 geldt deze startersvrijstelling alleen als de woning niet meer waard is dan €400.000,00.

Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen twee procent (2%). Beleggers gaan acht procent (8%) betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. 

Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet het moment van ondertekening van de koopovereenkomst. De vrijstelling geldt dus wanneer de overdracht van een woning bij de notaris plaats vindt op of na 1 januari 2021 en koper niet eerder heeft gebruik gemaakt van deze vrijstelling. 

TARIEF OVERDRACHTSBELASTING VOOR WONINGEN STRUCTUREEL NAAR TWEE PROCENT (2%) 

Het tarief voor de overdrachtsbelasting werd met ingang van 15 juni 2011 tijdelijk verlaagd van zes procent (6%) naar twee procent (2%). Deze tijdelijke maatregel zou op 1 juli 2012 aflopen, maar in het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om het tarief van de overdrachtsbelasting structureel naar twee procent (2%) te verlagen.

De verlaging van de overdrachtsbelasting is van toepassing op alle woningen. Voor bedrijfspanden met een gedeeltelijke woonfunctie, mag de verlaging voor het woondeel worden toegepast.

TERMIJN OVERDRACHTSBELASTING (VOOR WONINGEN EN NIET-WONINGEN)

Als een bestaande onroerende zaak wordt aangekocht is overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij doorverkoop van dezelfde onroerende zaak is de koper ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij doorverkoop binnen zes (6) maanden na de eerdere verkrijging, wordt de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting verlaagd met de grondslag bij de eerdere aankoop.

De verruimde termijn van 36 (zes en dertig) maanden bij doorverkoop van een huis, kantoor of ander vastgoed is sinds januari 2015 weer teruggebracht naar bovengemelde 6 (zes) maanden. De verruimde termijn is echter nog wel van belang. 
Als er een huis, kantoor of ander vastgoed is aangekocht in de periode van 1 september 2012 tot en met 2014, dan is de regeling nog steeds van toepassing wanneer dat registergoed binnen 36 maanden na de aankoop weer wordt doorverkocht. In het uiterste geval loopt de oude regeling door tot en met eind dit jaar (dus tot en met 31 december 2017). Koper betaalt dan alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het registergoed.

In de koopovereenkomst kan echter worden afgesproken of koper dit voordeel wel of niet aan verkoper vergoedt. Indien hierover tussen verkoper en koper niets wordt afgesproken dan heeft koper namelijk volgens de wet recht op dit voordeel! Meestal wordt afgesproken dat verkoper dit voordeel krijgt. Deze bijzonderheid moet overigens dan wel uitdrukkelijk in de onderhandelingen aan de orde komen.

 [ SITEMAP ]